Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Riktlinjer/rutiner > Utomlänsvård

Utomlänsvård

Med utomlänspatient avses en person som behandlas inom ett annat landsting än där han/hon är folkbokförd.


Riksavtalet reglerar vad som gäller när person får vård utanför sitt hemlandsting och är anpassat till patientlagen. Patient ska ges möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistsjukvård i hela landet.

 

Vissa delar i riksavtalet berör hjälpmedel:
• Hemlandstinget ersätter ett vårdlandsting som förskriver ett hjälpmedel.
• Riksavtalet gäller både vid akuta och icke akuta behov när personer med funktionsnedsättning behöver låna hjälpmedel vid besök i landstinget.
• Hjälpmedel som kräver avancerad service och underhåll, samt hjälpmedel som kräver installation eller anpassning till boendemiljön, ska förskrivas av hemlandstinget.
• Förskrivning av hjälpmedel inklusive tillbehör över 10 000 kr ska ske i samråd med hemlandstinget.
• Vårdlandstingets regelverk gäller.
• Hemlandstinget blir ägare av hjälpmedlet (förutom om det är ett hjälpmedel som vårdgivaren hyr av hjälpmedelsverksamhet).


Ambitionen är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få sina behov av olika hjälpmedel tillgodosedda för att kunna leva ett normalt liv även vid besök i annat landsting.
När en person har behov av att prova ut hjälpmedel utanför hemlandstinget ska den kontakta sin förskrivare på hemorten eller förskrivare på hälso-/vårdcentral i det landsting man ska besöka.


För mer information, se Sveriges kommuner och landstings webbplats:
Riksavtal för utomlänsvård


Praktiska råd till dig som får uppdrag att förskriva till någon som besöker Västerbotten


Grundregeln är att hjälpmedelsanvändaren tar med sig sina hjälpmedel vid resa, men ibland är detta inte möjligt. Behov av hjälpmedel kan också uppkomma under ett besök i Västerbotten. 

 
Om besökare i länet behöver hjälpmedel så gäller Region Västerbottens regelverk. Det medicinska behovet hanteras på samma sätt och med samma prioritet, som vid patient skriven i Västerbotten. Riksavtalet gäller regioner emellan varför man på många ställen i länet samarbetar kommun-region för att hantera de hjälpmedelsbehov som kräver hembesök.


Kontakta den klinik som patienten remitterats från inom hemregionen eller alternativt patientens hälsocentral på hemorten. Diskutera lämpligt val av produkt med hemmaförskrivaren, notera i journal och be ev om faktureringsadress. Riksavtalet kräver inte att kontakt tas med hemorten (om kostnaden är låg) men detta kan vara nödvändigt för att uppfylla förskrivningsprocessen.


Oavsett om det är ett köpes- eller hyreshjälpmedel (som återlämnas vid vistelsens slut), finns möjlighet att fakturera kliniken/HC i patientens hemregion. Administrationstid är också en kostnad varför det ska vara en relativt hög summa innan det är värt att fakturera.

 
Om man förskrivit ett försäljningshjälpmedel och fakturerat detta, så äger patientens hemma-klinik produkten.


Om patienten har ett behov av att fortsatt nyttja ett hyreshjälpmedel på vägen hem eller i hemmet måste Hjälpmedel Västerbotten kontaktas.

 

Praktiska råd till dig som förskrivare vars patient ska behandlas inom annan region


Skicka med patienten dina kontaktuppgifter Regionens faktureringsadress samt remitterande kliniks referenskod. Det underlättar för kollegan i vård-regionen som ska hantera eventuellt hjälpmedelsärende.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-09-09
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00