Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Riktlinjer/rutiner > Försäkringar

Försäkringar

Det finns inga särskilda författningsbestämmelser som reglerar om en brukare kan bli ekonomiskt ansvarig för om lånat hjälpmedel missköts.

Det står vårdgivaren fritt att uppställa skäliga villkor för utlåning.

 

Allmänna bestämmelser om ersättningskyldighet återfinns i skadeståndslagen (1972:207). Enligt vad som kan betraktas som en huvudregel i skadeståndslagen är ”var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada” är ersättningsskyldig härför.

Sjukvårdshuvudmannen lånar ut hjälpmedel till den enskilde brukaren.

Hjälpmedlet är formellt landstingets egendom.

Brukaren förbinder sig att vårda hjälpmedlet väl och tar på sig ett ansvar för att det inte förkommer eller förstörs.

 

Hjälpmedel är ur försäkringssynpunkt lös egendom som man innehar för sitt privata bruk.

 

Den som lånar hjälpmedel bör ta kontakt med sitt försäkringsbolag för att förvissa sig om att hemförsäkringen täcker lånade hjälpmedel vid skada på annan person eller egendom.

 

Förskrivaren ska informera brukaren/målsman om försäkring och ersättningsskyldighet. Dokumentation ska göras i patientjournal.

Man kan inte kräva att en användare av ett hjälpmedel ska teckna försäkringar för hjälpmedel.

Förskrivaren ska informera brukaren om att det lönar sig att försäkra hjälpmedlet som lånats av hälso- och sjukvården, med tanke på eventuella skador, stöld eller skadegörelse som denne kan bli ersättningsskyldig till.

Försäkringsvillkor och utbud skiljer mellan de olika försäkringsbolagen, varför förskrivaren inte bör rekommendera vare sig typ av försäkring eller försäkringsbolag.

Hemförsäkringen bör kompletteras med särskild försäkring när det gäller stöldbegärliga hjälpmedel och hjälpmedel som lätt tappas bort. Vissa försäkringsbolag har en kompletterande hjälpmedelsförsäkring till hemförsäkringen. 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2015-09-08
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00