Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Utvärdering/uppföljning

Utvärdering/uppföljning

 

Utvärdering och uppföljning av hjälpmedel

”När en hjälpmedelsförskrivning följts upp och funktion och nytta av hjälpmedlet utvärderats är det enskilda ärendet att betrakta som avslutat. Beroende på patientens situation, diagnos eller andra orsaker som föranleder ytterligare uppföljning måste en aktiv överrapportering ske till den befattningshavare som är medicinskt ansvarig för patienten.” (Förskrivningsprocessen för hjälpmedel till personer med funktionshinder. Hjälpmedelsinstitutet, 2000)


Begreppen utvärdering och uppföljning i samband med förskrivning av hjälpmedel används enligt följande:


Utvärdering:

 • en utvärdering skall alltid ske av alla hjälpmedel för att ta reda på om avsedd funktion och nytta är uppnådd enligt uppsatt mål. Viktigt är att förvissa sig om att brukaren/närstående förstått hur hjälpmedlet skall användas.

 

Utvärderingen kan utföras:

o vid utprovningstillfället där nyttan redan kan ses och där brukaren direkt uppfattas förstå givna instruktioner och/eller efter en tids användning. 

 

Uppföljning:

 • Ställning tas alltid till fortsatt behov av uppföljning. Vid bedömning att inget fortsatt uppföljningsbehov finns, avslutas hjälpmedelsärendet.

 

 

I bedömningen måste alltid hänsyn tas till patientens diagnos, sjukdomens förväntade prognos, övriga tillstånd (t ex vikt, missbruk) eller andra orsaker som föranleder ytterligare uppföljning.                        

 


Modell för analys vid bedömning av uppföljningsbehov av förskrivna hjälpmedel: (Avser inte tekniskt förebyggande underhåll)

 

Nedanstående indelning av analysnivåer kan utgöra stöd vid bedömning av fortsatt uppföljningsbehov som förskrivaren skall ta beslut om:

                                                       

A B

Analys av hjälpmedlets funktion och nytta utifrån uppsatta mål 

Analys av risk med hjälpmedlet utifrån användning och hantering

1. funktion och nytta är uppnått enligt uppsatta mål   1. sannolikt ingen risk för tillbud/skada

2. osäkerhet vad gäller

hjälpmedlets framtida funktion och nytta föreligger*

2. viss risk för tillbud/skada*
3. ytterligare instruktion/träning krävs för att nyttan skall kunna ses* 3. betydande risk för tillbud/skada*

 

 De matriser som används i metodanvisning vid bedömning av hjälpmedelsbehov/nytta kan användas vid analysen.
* = Behov av uppföljning föreligger/kan föreligga, se nedan.

 

 Inget fortsatt uppföljningsbehov finns

 

Analysnivå A1 och B1

 • Då båda analysdelarna faller under punkt 1 skall information ges till  brukare/närstående och eventuellt personal om vart man vänder sig vid förändrat/förnyat behov.

 

Om man bedömer att patient/närstående är kapabel att förstå och ta till sig given information avslutas hjälpmedelsärendet och ansvar lägges på brukare/närstående att vid förändrat/förnyat behov ta kontakt. Ställningstagandet journalförs. Ärendet avslutas.

 

Ingen överrapportering görs till annan vårdgivare.

 

 Uppföljningsbehov kan finnas


Analysnivå A1/A2 och/eller B2

 • Vid analys enligt nivå A1/A2 och B2 skall förskrivaren vara observant för behov av återkommande uppföljning och ta ställning till när det i så fall bör ske.
  Ställningstagandet journalförs.

 

Vid uppföljningsbehov sker överrapportering till annan vårdgivare, om det medicinska ansvaret för patienten inte kvarstår inom den egna verksamheten.

 Uppföljningsbehov finns alltid

 

Analysnivå A3 och/eller B3

 • Vid analys enligt nivå A3 och/eller B3 skall förskrivaren alltid planera för återkommande  uppföljning och med vilken frekvens det bör ske.

 

Riskanalys och motivet till ställningstagandet journalförs. Överrapportering görs till annan vårdgivare, om det medicinska ansvaret för patienten inte kvarstår inom den egna verksamheten. Detta innebär att även ansvaret för uppföljning av hjälpmedel  kan överföras till befattningshavare inom annan verksamhet.

 

Vid uppföljningsbehov sker överrapportering till annan vårdgivare, om det medicinska ansvaret för patienten inte kvarstår inom den egna verksamheten.

 

Brukare/närstående och eventuellt personal informeras alltid om vart man vänder sig vid förändrat/förnyat behov. Detta är oberoende av analysnivå.

 

Källa : Modell för analys vid bedömning av uppföljningsbehov av förskrivna hjälpmedel (Västragötaland regionen)  (modifierad)

Solveig Landström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, arbetsterapienheten 
Maj-Lis Johansson, Göteborgs primärvård
Maria Stridh, Anette Alfredsson, Göteborgs Stad


 
Funktionell riskanalys – Medicintekniska produkter
  

Vad kan hända?

Hur sannolikt är det att det händer?
Vad blir konsekvenserna om det händer?


Kan risken elimineras?

Beskriv hur.

 

Beskrivning av kvarvarande risker samt motivering

Kvarvarande risker skall vara funktionellt och medicinskt försvarbara.
Är riskerna acceptabla efter riskeliminering – förskriv hjälpmedlet.
Är riskerna inte acceptabla – förskriv inte hjälpmedlet.
Patient och/eller närstående eller andra personer kring hjälpmedlet skall informeras om de kvarvarande riskerna.


Dokumentera riskanalysen.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2010-03-14
 • Publicerad den
  2009-05-20

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00