Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar för olika områden > Skola

Ansvar för hjälpmedel i skola

Med skola menas förskola, grundskola, gymnasium, högskola/universitet samt statlig och kommunal vuxenutbildning.

 

 Skolhuvudmannens ansvar
Skolhuvudmannen har primärt ansvaret för att elev skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. I det ligger även att kunna göra hemläxor.
Utrustning som behövs för att tillgodose behovet för fler än en enskild elev och som inte kräver någon mer omfattande individuell anpassning är skol- eller utbildningshuvudmannens ansvar. Det innebär att arbetsstolar som kan ställas in, anpassas och utan större svårigheter kan användas av olika personer till exempel de som har mindre omfattande behov, utgör grundutrustning. Inställbara bord är alltid grundutrustning. Grundutrustning är något som förändras över tid när standarden i samhället förändras.
Skolhuvudmannen har ett större ansvar för grundutrustning när man vänder sig till undervisningsgrupper med särskilda behov till följd av funktionsnedsättning.
Skolhuvudmannen ansvarar för lokalanpassning. Exempel på lokalanpassning kan vara: borttagande av trösklar, ramper, elektriska dörröppnare, akustiksanering, god och bländfri belysning, kontrastmarkeringar samt hörslingor.

 

Sjukvårdshuvudmannens ansvar
Region Västerbotten ansvarar för personliga hjälpmedel till elever med funktionsnedsättning, i förskola, grundskola, och gymnasium, för att det ska kunna fungera i skolmiljön och tillgodogöra sig undervisningen. Grundläggande information/instruktion till brukare, anhöriga och kringpersonal samt teknisk service av dessa hjälpmedel ingår.

 

Personliga hjälpmedel utmärks av att
de i huvudsak är kompenserande
de är utprovande, anpassade och förskrivna till eleven
de inte ska användas av någon annan elev

Exempel på grundutrustning, pedagogiska hjälpmedel och läromedel, samt personliga hjälpmedel i skolmiljö

 

En skolform som inte omfattas av huvudmannens ansvar för skolhjälpmedel är folkhögskolan. Folkhögskolan finansierar anpassning av sin tekniska utrustning via statliga bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. De personliga hjälpmedel som en elev behöver är dock sjukvårdshuvudmannens ansvar.

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-11-16
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00