Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar vid förskrivning > Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar

 • ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
 • ska ge sakkunnig och omsorgsfull vård
 • ska så långt möjligt utforma och genomföra vården i samråd med patienten, som ska visas omtanke och respekt.
 • bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina uppgifter
 • har skyldighet att till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Med vårdskada avses skada på patient som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.
 • ska informera patienten om aktuellt hälsotillstånd, om de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, om de hjälpmedel som finns samt risker vid användning. När alternativa hjälpmedel finns ska patienten ges möjlighet välja. Patienten ska få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till hans eller hennes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat. 
 • legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att föra patientjournal. Den ska innehålla uppgifter om b.la. bakgrund till vården, diagnos, väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder och vilken information som lämnats till patienten alternativt närstående.
 • ska iaktta att sekretess gäller för uppgift om hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. 

 

(Patientsäkerhetslag 2010:659, Patientlag 2014:821, Patientdatalag 2008:355)

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2022-11-16
 • Publicerad den
  2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00