Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar vid förskrivning > Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar

Med hälso- och sjukvårdspersonal avses den personal som omfattas av lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

 

Hälso- och sjukvårdspersonal:

 

 • ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
 • bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina uppgifter
 • får överlåta en uppgift endast när det är förenligt med en god och säker vård
 • ska medverka i kvalitetssäkring genom ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetsutvecklingsarbete
 • har skyldighet att rapportera avvikelser av betydelse för patientsäkerheten till verksamhetschefen
 • har skyldighet att föra patientjournal, där det ska framgå vilken information som lämnats till patienten. Om upplysning inte kan ges till patient skall närstående informeras
 • har skyldighet att iaktta tystnadsplikt

 

Den personal som arbetar inom hälso- och sjukvården har ett generellt ansvar för att vården är av god kvalitet, lättillgänglig och bygger på respekt för patientens självbestämmande och integritet.

 

(SFS 2010:659, SOSFS 2011:9, SFS 2008:355)

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2013-05-30
 • Publicerad den
  2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00