Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Hjälpmedelsanvändarens delaktighet och ansvar > Förskrivarens ansvar – yrkesansvar

Förskrivarens ansvar – yrkesansvar

Vårdgivaren ska göra en bedömning av om hälso- och sjukvårdspersonalens och annan berörd personals utbildningar är adekvata mot bakgrund av den kompetens som krävs för att förskriva och lämna ut medicintekniska produkter till patienter samt för att ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter.


Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter (6 kap. 2 § PSL). Vid förskrivning av hjälpmedel medverkar ofta flera yrkesgrupper som definieras som hälso- och sjukvårdspersonal, exempelvis förskrivare, hjälpmedelskonsulent. Det personliga yrkesansvaret innebär att var och en ansvarar för sina insatser, inklusive de individuella råd som man ger till en patient.


Den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda och hantera medicintekniska produkter ska ha kunskap om produkternas funktion, riskerna vid användningen av produkterna på patienter, vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning när en negativ händelse har inträffat, och hanteringen av produkterna. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska kontrollera medicintekniska produkter innan de används på patienter. Kontrollen ska göras enligt av tillverkaren givna instruktioner, om sådana finns.
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav.

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.


I det personliga yrkesansvaret ligger också ett ansvar att hålla sig uppdaterad i yrket och att fortbilda sig för att ha möjlighet att tillämpa den senaste kunskapen inom relevant arbetsområde.


Vid förskrivning av hjälpmedel ska förskrivaren följa förskrivningsprocessen (Socialstyrelsen). En namngiven hälso- och sjukvårdspersonal, förskrivaren, är ansvarig för att alla faserna i förskrivningsprocessen utförs.

Det är dock möjligt att olika hälso- och sjukvårdspersonal hos en eller flera vårdgivare eller vårdansvariga verksamheter kan ansvara för en eller flera faser i processen.

Se även Faktadelen - Begrepp - Förskrivare, Förskrivning/Förskrivningsprocess

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
  • Modifierad den
    2022-11-16
  • Publicerad den
    2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00