Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar vid förskrivning > Förskrivarens ansvar – yrkesansvar

Förskrivarens ansvar – yrkesansvar

Verksamhetschef utser person som har behörighet att förskriva hjälpmedel och att utfärda anvisning för specialanpassning.Förskrivningsrätt kan ej delegeras.

 

Förskrivare av medicintekniska produkter ansvarar för att produkten är lämplig och att brukaren kan använda och hantera produkten på avsett sätt.I förskrivningsprocessen är ofta flera personer inblandade men det är en namngiven befattningshavare som är förskrivare.

 

I förskrivningen ingår att mot bakgrund av genomförd behovsbedömning till en namngiven patient välja en lämplig specifik produkt.

 

I valet av produkt ingår att prova ut, anpassa och välja exakt modell av hjälpmedlet.

 

När hälso- och sjukvårdspersonal som behandlingsinsats ger råd eller rekommendationer om ett hjälpmedel skall detta journalföras. Därefter är det patientens/brukarens ansvar att följa dessa.

 

Yrkesansvaret innebär att man ansvarar för hur man fullgör sina insatser och att arbetet utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt. (SOSFS 2011:9).

När det finns olika hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning tillgängliga ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till hans eller hennes behov och till kostnaderna förhjälpmedlet framstår som befogat. (SFS 2014:821)

 

Förskrivningsrätt    

Förskrivning av hjälpmedel innebär ett totalansvar och är inte ett utfärdande av handling.

Det innebär att följa VLL´s modell vid förskrivning och ett ansvar för:

 • Behovsbedömning
 • Information
 • Utprovning/träning
 • Ev specialanpassning
 • Introduktion/Träning
 • Uppföljning/utvärdering
 • kostnadVad kan ansvar för kostnad innebära?

Att vid varje tillfälle göra en ekonomisk värdering där brukarens behov och hjälpmedlets funktion/nytta i förhållande till kostnad värderas.

Att vid val av hjälpmedel gå från "enkla" till mer komplexa lösningar.

Att förskrivet hjälpmedel kompensera en funktionsnedsättning på godtagbar nivå.

Att alltid i första hand prova och förskriva hjälpmedel ur sortiment.

 

Se även Faktadelen - Begrepp - Förskrivare, Förskrivning/Förskrivningsprocess

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2015-08-28
 • Publicerad den
  2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00