Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Hjälpmedelsanvändarens delaktighet och ansvar > Brukarens/patientens delaktighet och ansvar

Brukarens/patientens delaktighet och ansvar

Delaktighet

Hjälpmedel ingår som en del i ansvaret enligt HSL.

Vård och behandling ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. En individuell behandlingsplan skall erbjudas.

 

Dialogen mellan personalen och användaren är central.

Stora krav ställs därför på att personalen är lyhörd för och tar hänsyn till användarens önskemål.

 

För att vård och rehabilitering ska fungera och hjälpmedel användas på ett riktigt sätt måste den som har en funktionsnedsättning vara delaktig. Om den enskilde inte själv kan vara delaktig eller ta eget ansvar skall annan lämplig person ha ansvaret.

 

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

2 § i patientlagen anges att när det finns olika hjälpmedel för personer med

funktionsnedsättning tillgängliga ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till hans eller hennes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat.

 

Varje brukare/patient som vänder sig till hälso- och sjukvården för att få personligt hjälpmedel skall, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en bedömning av sitt hjälpmedelsbehov.

 

Brukarens ansvar

Den enskilde/brukaren ska ta hand om ett förskrivet hjälpmedel med aktsamhet och sköta det enligt erhållna bruks- och/eller skötselanvisningar.

Det innebär bl a att:

 • Ansvara för lämplig förvaring och tillsyn samt daglig skötsel och underhåll
 • Kontakta förskrivaren vid problem, ändrade hjälpmedelsbehov, behov av service eller vid flyttning
 • Återlämna hjälpmedlet komplett och väl rengjort om behov inte längre finns. Om det inte är rengjort kan man bli ersättningsskyldig
 • Brukaren ansvarar för de kostnader som uppstår vid skadegörelse på hjälpmedlet, oaktsamhet, onormalt slitage eller när hjälpmedlet "tappas bort"
 • Brukaren får inte själv göra ingrepp på hjälpmedel. Om detta görs, ansvarar brukaren för att hjälpmedlet återställs i ursprungligt skick alternativt betalar för återställningskostnader

 

Stöld på hjälpmedlet ska polisanmälas och meddelas till förskrivaren eller aktuell hjälpmedelsverksamhet.

 

Användaren bekostar förbrukningsartiklar.

 

Kostnader som uppkommer i samband med att hjälpmedlet transporteras till eller från utlandet ersätts inte av sjukvårdshuvudmannen.

 

 Länk till: Försäkringar   Försvunnet hjälpmedel 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2015-08-28
 • Publicerad den
  2009-05-19

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00