Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Fakta > Ansvar vid förskrivning > Verksamhetschefens ansvar

Verksamhetschefens ansvar

Med verksamhetschef menas den befattningshavare som ska finnas för all hälso- och sjukvård och som svarar för verksamheten. Verksamhetschefen representerar vårdgivaren.Verksamhetschefen ska inom befintliga resurser ta fram och fastställa ett ändamålsenligt kvalitetssystem för att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten för att nå kvalitetsmålen och främja kostnadseffektivitet.

 

Kvalitetsystem ska bl a innehålla rutiner för:

 

 • patientens delaktighet och medverkan samt att förslag och klagomål från patient och anhöriga tas omhand och beaktas
 • samarbete och samverkan (internt och externt)
 • metoder för diagnostik, vård och omhändertagande
 • kompetens/kompetensutveckling
 • försörjning och teknik
 • riskanalys och avvikelsehantering, anmälan enligt Lex Maria
 • egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring
 • dokumentation och spårbarhet

 

 

Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, ansvara för medicintekniska produkterVilket innebär ansvar för att :

1. endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem används på patienter.2. endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter förskrivs, utlämnas respektive tillförs till patienter.3. de medicintekniska produkterna och de, till dessa, anslutna informationssystemen är kontrollerade och korrekt installerade innan de används på patienter.4. information från tillverkare och myndigheter om de medicintekniska produkterna finns tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonalen

och annan berörd personal.5. rutinerna inom ramen för ledningssystemet finns tillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonalen samt för annan berörd personal.6. medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats eller tillförts till patienter kan spåras.

 

Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, bedöma om personal har adekvat utbildning för att förskriva hjälpmedelVilket innebär att göra en bedömning av om hälso- och sjukvårdspersonalens och annan berörd personals utbildningar är adekvata mot bakgrund av den kompetens som krävs för att

1. vara utbildningsansvarig,

2. förskriva och utlämna medicintekniska produkter till patienter,

3. ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter, och

4. vara anmälningsansvarig, vilket innebär att göra anmälningar enligt

6 kap. avseende negativa händelser och tillbud med medicintekniska

produkter.Verksamhetschefen ska även, efter uppdrag, utse och förteckna vem eller vilka av hälso- och sjukvårdspersonalen eller annan berörd personal som ska fullgöra ovanstående uppgifter.

 

(SFS 2017:30, SFS 2010:1373, SOSFS 2011:9, SOSFS 1997:8, SOSFS 2005:27, SOSFS 2008:1) 

Kompetenskrav för att få förskrivningsrätt i Västerbottens läns landsting:Ett grundkrav för all hjälpmedelsförskrivning är den yrkeskompetens som anges i respektive produktanvisning. Hjälpmedelskunskap skall ingå i förskrivarens utbildning i aktuellt yrke/aktuell profession. Det är vårdgivarens ansvar att säkerställa att de utsedda förskrivarna har rätt kompetens, att de har de kunskaper som krävs för arbetsuppgiften och att förskrivarkompetensen upprätthålls. Den som är nyutbildad eller ny som förskrivare och saknar erfarenhet på hjälpmedelsområdet skall ha tillgång till handledning av erfaren förskrivare. Nyutbildad/nyanställd förskrivare bör genomgå lämplig förskrivarutbildning.

 

Förskrivningsrätt i VLLFörskrivning av hjälpmedel innebär ett totalansvar och är inte ett utfärdande av handling (beställningsblankett).

Det innebär att följa VLL´s metod vid förskrivning och ett ansvar för:

 

 • Behovsbedömning
 • Information
 • Utprovning/träning
 • Ev specialanpassning
 • Introduktion/Träning
 • Uppföljning/utvärdering
 • Kostnad

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Modifierad den
  2017-05-18
 • Publicerad den
  2013-05-30

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelsstrategi
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00